KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDAKİ AYDINLATMA METNİ

 

Bademlidere Mahallesi, 265. Sokak, No: 4/9, Ulusoy Apartmanı, Kat: 2, 06700, Çankaya, Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 394045 no ile kayıtlı bulunan ve 8573762146672622 mersis nolu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı – Mikrokredi Merkezi İktisadi İşletmesi (“TGMP”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz:

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde TGMP’ye bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

 • Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler’iniz, TGMP’ye ait http://www.tgmp.net/tr/ adresinde elektronik şekilde ve/veya otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü veya yazılı bildirdiğiniz; kimlik verileri (Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz gibi), iletişim verisi (E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız gibi), Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize, milliyetinize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler gibi), eğitim verisi (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar kullanım bilgisi gibi), iş deneyimi verisi (Tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri gibi), görsel ve işitsel veriler (Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları gibi) ve diğer veriler (Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü sunum dosyaları gibi) verileridir.

Kişisel Veriler’inizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanızın bulunması;
 • İlgili sair kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
  işlenmesi;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
  zorunlu olması ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
  menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’iniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki
sebep ise açık rızanızın mevcut olmasıdır.

 

 • Kişisel Veriler’inizin İşlenme Amacı

Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İş başvurunuzun TGMP tarafından istihdam edilme şartları, koşulları ve yeterliliklerini sağlayıp sağlamadığı hususunda TGMP yönetimince ve/veya TGMP insan kaynakları bölümünce değerlendirebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak ve
 • TGMP toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek.

 

 • Kişisel Veriler’in Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TGMP, Kişisel Veriler’inizi açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta ve konaklama şirketleri, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

 

 • Kişisel Veri Sahibi’nin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel Veri Sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan TGMP’den talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 

 • Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucu ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TGMP’ye iletilecektir. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca TGMP’ye daha önce bildirilen ve TGMP’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 

TGMP; başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ:

 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı – Mikrokredi Merkezi İktisadi İşletmesi

Adres: Bademlidere Mahallesi, 265. Sokak, No: 4/9, Ulusoy Apartmanı, Kat: 2, 06700, Çankaya, Ankara

Telefon: +90 (312) 436 90 90

Faks: +90 (312) 436 90 24

E – Posta: bilgi@tgmp.net